17 06, 09: อัพเดทล่าสุด

รีบละศีลอดและละศีลอดดวยอินทผลัม


รีบละศีลอดและละศีลอดดวยอินทผลัม

 

รีบละศีลอดและละศีลอดดวยอินทผลัม 

รีบละศีลอดและละศีลอดดวยอินทผลัม ใหเรงรีบในการละศีลอดเมื่อทราบวาไดเวลาละศีลอดแลว มีรายงานจากซะฮลฺ อิบ นุ ซะอดฺ เลาวา ความจริงแลวทานรอซูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กลาววา :

“ผูคนยังอยูในความดี ตราบใดที่พวกเขารีบละศีลอด”

 

และละศีลอดดวยอินทผลัม ดังฮะดีษที่วา  :

“เมื่อคนใดจากพวกทานไดละศีลอด ใหเขาจงละศีลอดดวยอินทผลัม ถาหากไมมีใหเขา ละศีลอดดวยน้ํา เพราะมันสระอาด”

ซึ่งประโยชนของอินทผลัมนั้นจะไปชวยใหรางกายชุมชื้นจากการขาดอาหารมาทั้ง วัน ในลูกอินทผลัมมีอะไรหรือ ? จากการวิจัยทางดานโภชนาการทําใหเราทราบวา ในลูก อินทผลัมที่สุกงอมนั้นประกอบดวย น้ําตาลฟรุกโตส น้ํา วิตามิน และแรธาตุ โดยเฉพาะ น้ำตาลฟรุกโตสจัดเปนสารอาหารที่ใหพลังงานแกรรางกายชนิดหนึ่ง  มีการดูดซึม บริเวณลําไสเล็ก โดยวิธี  Facilitate diffusion ซึ่งไมตองใชพลังงาน

สวนน้ำตาล กลูโคสและกาแลกโตสนั้นจะดูดซึมแบบ  Secondary Active ซึ่งตองอาศัยทั้งตัวพาและ พลังงาน

ดังนั้น ในสภาวะที่รางกายกําลังออนเพลียจากการขาดพลังงานและน้ํา ลูก อินทผลัมนาจะเปนผลไมที่ดีชนิดหนึ่งสําหรับผูที่ถือศีลอด สวนผลไมชนิดอื่นๆ ที่มีรส หวานก็สามารถทานได (แตไมใชซุนนะฮฺ)

ในทางตรงกันขามถาละศีลอดดวยน้ำเย็นหรืออาหารหนักและอิ่มมากจนเกินไป กอนจะไปละหมาดแทนที่เราจะไดพลังงานกลับคืนมาอยางเร็ว เรากลับตองเสียพลังงานไป เนื่องจากเลือดจะถูกสงไปยังกระเพาะอาหารและลําไสเพิ่มมากขึ้น ทําใหเลือดไปเลี้ยงสมอง นอยลง (สมองตองการนําตาลกลูโคสประมาณ  40 % จากทั้งหมด)  จึงทําใหมีอาการมึน งง เวียนศรีษะ ออนเพลีย แนน หนาอกและงวงซึมได

ซึ่งผูถือศีลอดหลายคนละศีลอดดวย น้ำอัดลม ขาว กวยเตี๋ยว ขนมหวาน หรือ ฯลฯ ซึ่งการละศีลอดแบบนี้นั้นอาจสงผลเสียใหรางกายอีกดวย

 

 

เรียบเรียงโดย :  วะรอซะตุซซุนนะฮฺโพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader