15 06, 22: อัพเดทล่าสุด

อายะตุลลอฮฺ อัลอุซฺมา หัจญ์ ซัยยิด อาลี ฮุซัยนี ซิซตานี


อายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซฺมา หัจญ์ ซัยยิด ฮุซัยนี ซิซตานี

ประวัติโดยสังเขป

21

อายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา ซัยยิดอะลีฮุซัยนี ซิซตานีถือกำเนิดในปี หิจเราะฮฺที่ ๑๓๔๙ ณ เมืองมัชฮัด ประเทศอิหร่าน ในครอบครัวของนักการศาสนาหลังจากได้ศึกษาวิชาการศาสนาขั้นพื้นฐานจบเรียบร้อยแล้ว ท่านได้ศึกษาวิชาปรัชญา และศาสนศาสตร์ต่อ ท่านได้จบหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงเกี่ยวกับกฏหมายอิสลาม (ฟิกฮฺ) ที่เมืองมัชฮัด ประเทศอิหร่าน ซึ่งวิชาการส่วนมากท่านได้รับการถ่ายทอดจากท่านมีรฺซามะฮฺดีอิศฟะฮานี ในปี ฮ.ศ ที่ ๑๓๖๘ ท่านได้เข้าศึกษาวิชา ฟิกฮฺ และอุศูลต่อกับท่านซัยยิดฮุซัยนฺบุรูญิดดี ซึ่งเป็นมัรฺญิอฺตักลีดในสมัยนั้น และท่านยังได้ทำการศึกษาวิชาการแขนงต่างๆจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมายในสมัยนั้น ท่านอายะตุ้ลลอฮฺ ซิตตานีถือว่าเป็นลูกศิษย์เอกคนหนึ่งของท่านอายะตุ้ลลอฮฺบุรูญิดดี ด้านวิชาฟิกฮฺอุศูล อิลมุริญาล และวิชาหะดีษซึ่งนอกจากจะศึกษาจากท่านอายะตุ้ลลอฮฺบุรูญิรฺดีแล้วท่านยังได้ศึกษากับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายอิสลาม และเป็นนักปราชญ์ผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งในสมัยนั้น คือท่านซัยยิดฮุจญัติกูฮฺกะมารีและศึกษากับนักปราชญ์ท่านอื่นๆ หลังจากปีหิจเราะฮฺที่ ๑๓๗๑ท่านได้ออกจากเมืองกุม ประเทศอิหร่าน มุ่งหน้าไปยังเมืองนะญัฟอัชรอฟ ศูนย์วิชาการความรู้ของชีอะฮฺในสมัยนั้น เพื่อศึกษาวิชาฟิกฮฺ และอุศูลเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่ว่าจะเป็นท่านอายะตุ้ลลอฮฺอัลอุซมา ฮะกีม เชคฮุซัยนฺ ฮิลลีและอายะตุ้ลลอฮฺคูอี ท่านใช้เวลาศึกษาอยู่นานนับ ๑๐ ปี
ในปีหิจเราะฮฺที่ ๑๓๘๑อายะตุ้ลลอฮฺซิซตานีได้เริ่มสอนวิชาฟิกฮฺในระดับสูงโดยใช้หนังสือ มะกาซิบของเชคอันศอรีย์เป็นพื้นฐานในการสอน หลังจากนั้นได้เริ่มสอนชัรหฺอุรฺวะตุ้ลวุษกอบทที่ว่าด้วยเรื่องเฏาะฮาเราะฮฺแต่ส่วนมากท่านจะสอนบทที่เป็นเครื่อข่ายของนมาซและบางส่วนที่ว่าด้วยเรื่องคุมส์
หลังจากนั้นในปีฮ.ศ.ที่๑๓๘๔ ท่านได้เริ่มสอนวิชาอุศูลในระดับสูง ซึ่งรอบที่สามของการสอนได้จบลงเมื่อ เดือนชะอฺบาน ปี ฮ.ศ. ที่ ๑๔๑๑ ซึ่งส่วนมากของบรรดาศานุศิษย์ของท่านได้ทำการจดบันทึก
การเป็นอัจฉริยะด้านความรู้
ในสมัยที่ท่านทำการศึกษาวิชาการอยู่นั้นท่านได้แสดงความอัจฉริยะและความสามารถพิเศษด้านความรู้ที่มีเหนือเพื่อนร่วมรุ่นคนอื่นๆ ทุกคำถามที่ท่านได้ถามนั้นล้วนเป็นคำถามหลักทั้งสิ้น ซึ่งส่อแววว่าท่านคือผู้หนึ่งที่มีความแตกฉานอย่างดีด้านวิชาการความรู้ มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม และเป็นค้นคว้าวิจัยที่ประสบความสำเร็จด้านฟิกฮฺ อุศูล และอิลมุริญาล และท่านได้ทำการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง มีความเชี่ยวชาญในทรรศนะต่างๆที่เกี่ยวกับความรู้ และแสดงให้เห็นว่าท่านนั้นเป็นมืออาชีพด้านกฎหมายอิสลาม ในปีฮ.ศ.ที่ ๑๓๘๐ ท่านอัลลามะฮฺออ-กอบุโซรก เตหรานี ได้ออกใบรับรองความสามารถ และการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสลาม อิลมุริญาล และหะดีษ ซึ่งในขณะนั้นท่านมีอายุไม่ถึง ๓๑ ปี
งานประพันธุ์และการสอน
อายะตุ้ลลอฮฺซิตตานีได้เริ่มทำการสอนวิชาฟิกฮฺ อุศูลในระดับสูงเมื่อประมาณ ๓๔ ปีที่แล้ว ท่านได้ทำการสอนอุศูลในดับสูงจบเป็นครั้งที่สาม ซึ่งได้มีศานุศิษย์ของท่านบางคนเช่น ซัยยิดมุรฺตะฎอ อิศฟะฮานี อัลลามะฮฺซัยยิด อหฺมัดมะดัดดี อัลลามะฮฺเชคบากิรฺ อีระวานี เชคมะฮฺดีมูรฺวารีด ซัยยิดหะบีบฮุซัยนียาน และบรรดาคณาจารย์บางส่วนของสถาบันศาสนาได้ทำการตรวจทานและพิมพ์เป็นรูปเล่ม
ท่านอายะตุ้ลลอฮฺซิตตานีระหว่างที่ทำการสอนท่านได้เขียนตำราไว้หลายเล่มด้วยกัน นอกจากนั้นแล้วท่านยังได้ทำการเขียนชัรฺ (คำอธิบาย) ตำราต่างๆไว้หลายเล่ม และตำราบางเล่มทีทท่านได้เขียนไว้เช่น
๑. คำอธิบายหนังสืออุรฺวะตุ้ลวุษกอ
๒.ข้อวิพาษเกี่ยวกับหลักอุศูล
๓. กิตาบกะฎอ
๔. กิตาบบัยอ์ และคิยาราต
๕. บทความเกี่ยวกับเสื้อผ้า
๖. บทความเกี่ยวกับกฎกออิดะตุ้ลยัด *
*หมายถึง สิ่งของใดที่เห็นว่าอยู่ในการครอบครองเขา และสงสัยว่าของสิ่งนั้นเป็นของเขาหรือไม่ ให้ถือว่าของสิ่งนั้นเป็นของเขา
๗.บทความเกี่ยวกับนมาซเดินทาง
๘.บทความเกี่ยวกับกออิดะตุ้ล ตะยาวุซ วะฟิรอฆฺ*
*หมายถึง การกระทำที่ได้ผ่านไปแล้ว และสงสัยว่าได้ทำแล้วหรือยังให้ถือว่าได้ทำแล้วเช่น การทำวุฎูขณะที่ล้างแขนข้างซ้ายอยู่ สงสัยว่าได้ล้างแขนข้างขวาหรือยัง ให้ถือว่าล้างแล้ว
๙. บทความเกี่ยวกับกิบละฮฺ
๑๐. บทความเกี่ยวกับการตะกียะฮฺ
๑๑. บทความเกี่ยวกับกออิดะฮฺ อิลซาม*
*หมายถึง ให้ถือว่าการปฏิบัติของเขาถูกต้อง เช่นสมมติว่า ท่านมีลูกหลานเป็นสุนี ซึ่งตามกฎของสุนี ถ้าหลานของท่านตาย ท่านมีสิทธิ์รับมรดกของเขาได้ แต่บางมัซฮับตราบใดก็ตาม ถ้าญาติในชั้นแรกยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าจะเป็นเด็กเพียงคนเดียวก็ตาม มรดกนั้นจะไม่ตกเป็นของญาติชั้นต่อไปอย่างเด็ดขาด
๑๒. บทความเกี่ยวกับการอิจติฮาด และการตักลีด
๑๓. บทความเกี่ยวดอกเบี้ย
นอกจากนี้แล้วท่านยังได้เขียนตำรา และบทความทางวิชาการไว้อีกมากโดยเฉพาะบทความเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของผู้ปฏิบัติตาม
แนวทางการสอน และการวิพากษ์
วิธีการสอนของท่านแตกต่างไปจากวิธีการสอนของบรรดาคณาจารย์ทั่วๆ ไป เช่นการสอนอุศูลในระดับสูงท่านได้ใช้วิธีเช่นนี้
๑.อันดับแรกท่านจะกล่าวถึงประวัติของอุศูล และรากฐานที่มาของมัน ซึ่งไม่ต่างไปจากที่มาของปรัชญา บางครั้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความศรัทธา ในมุมมองของความยุติธรรม และความประเสริฐ บางครั้งเป็นเรื่องการเมืองที่เกี่ยวพันกับบรรดาอิมามในยุคก่อนกน้านี้ความขัดแย้งของอิมามที่มีต่อบรรดาผู้ปกครองทั้งหลาย ผลของการยืนหยัดของอิมาม และเงื่อนไขทางการเมืองในสมัยของท่านอิมามมะฮฺดี (อ.)
๒.ท่านได้ทำการประยุกต์แนวความคิดของสถาบันศาสนา เข้ากับวัฒนธรรมในปัจจุบัน
๓.ท่านเป็นผู้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เสมอ ขณะที่นักวิชาการและบรรดาคณาจารย์ศาสนาทั้งหลายยังเป็นผู้ที่ยึดถือตามซุนนะฮฺแบบเดิม การสอนของท่านจะนำเอาเฉพาะทรรศนะใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาทำการวิพากษ์และประยุกต์ให้เข้ากับสังคมที่เป็นอยู่
คุณวิเศษของท่านอายตุ้ลลอฮฺซิตตานี
คนที่ใกล้ชิดกับท่านต่างยอมรับว่า ท่านเป็นนักปราชญ์ที่มีความน้อบน้อมถ่อมตน ใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยนูรรัศมี มีความเมตตา โอบอ้อมอารี และมีความเหมาะสมสำหรับการเป็นแบบอย่างต่อคนรุ่นหลัง คุณวิเศษที่สามารถพบได้ในตัวของท่านอาทิเช่น
๑. ท่านเป็นคนที่มีความเมตตา ให้เกียรติ และเคารพในทรรศนะของคนอื่นเสมอ อันเนื่องจากว่าท่านเป็นนักปราชญ์ เวลาท่านสอนท่านจึงไม่ลืมที่จะกล่าวถึงทรรศนะของคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องนั้น
๒. ท่านเป็นผู้ที่สัมพันทีดีกับคนอื่นเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะวิกฤติเช่นใดก็ตาม
๓. ท่านเป็นผู้ที่ให้การอบรมสั่งสอน ท่านมีคติประจำตัวว่า การสอนมิได้มีจุดประสงค์เพื่อแลกเงิน หรือสิ่งตอบแทนเราจึงได้ทำการสอน แต่ให้สำนึกตลอดเวลาว่า การสอนคือหน้าที่แห่งพระผู้เป็น ที่ต้องทำให้ดีที่สุด และจุดหมายสูงสุดของการสอนคือ การอบรมให้ศานุศิษย์เป็นผู้มีความยำเกรง มีความรู้ และอยู่ในฐานะภาพที่สูงส่ง
๔. ผลงานด้านความคิด ท่านอายะตุ้ลลอฮฺ มิได้เป็นนักปราชญ์ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพียงคนเดียว แต่ท่านเป็นหนึ่งในนักปราชญ์ที่ได้รับความสนใจจากบรรดาศานุศิษย์ และบรรดาปวงปราชญ์ท่านอื่นๆ เป็นผู้ที่มีความรู้มากคนหนึ่ง และถือว่าเป็นเกียรติยศด้านเศรษฐศาสตร์ และการเมืองของสถาบันศาสนา ท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเกี่ยวกับสังคม
การเป็นมัรฺญิอฺ
นักปราชญ์บางท่านจากสถาบันศาสนาแห่งนะญัฟอัชรอฟกล่าวหลังจากการอสัญกรรมท่านอายะตุ้ลลอฮฺ ซัยยิดนัศรุ้ลลอฮฺ มุสตัมบิฏ พวกเราเคยขอร้องท่านอายะตุ้ลลอฮฺ คูอีย์ ให้วางเงื่อนไขการเพื่อเลือกตัวแทน ที่มีคุณสมบัติการเป็นมัรฺญิอฺ สำหรับสถาบันศาสนาแห่งนะญัฟ ท่านได้เลือกท่านอายะตุ้ลลอฮฺ ซิตตานี อันดับแรกท่านได้ไปนำนมาซแทนที่ท่านอายตุ้ลลอฮฺ คูอีย์ หลังจากนั้นได้เริ่มทำการอบรมประชาชนหลังนมาซ เมื่อท่านอายะตุ้ลลอฮฺคูอีย์ ได้อสัญกรรม ท่านได้เป็นผู้ทำนมาซญินาซะฮฺ และร่วมพีธีฝังศพ หลังจากนั้นท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมัรฺญิอฺคนต่อมา

thaiatalabeh.comโพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader