15 07, 20: อัพเดทล่าสุด

ศาสนากับความรุนแรง ตอนที่ 2


images (12)

ข้อกล่าวหาที่ 2 สงครามระหว่างศาสนา

ข้อกล่าวหาอีกประการหนึ่งที่ถูกนำเสนอ นอกเหนือจาก สงครามและความขัดแย้งภายในศาสนา ก็คือ สงครามระหว่างศาสนา พวกเขาให้ลงความเห็นว่า นอกจากสงครามภายใน ยังมีสงครามภายนอก ซึ่งเกิดมาจากหลายปัจจัย เช่น การแข่งขัน หรือ การกล่าวหาถึงความบิดเบือน หรือการปฏิเสธความเป็นศาสนา หรือตัดสินว่าศาสนาอื่นเป็นโมฆะ
ปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดสงครามไม้กางเขน หรือ สงครามครูเซด ซึ่งสงครามดังกล่าวก็เป็นตัวอย่างที่สนับสนุนแนวคิดนี้ โดยผู้นำเสนอข้อสงสัยนี้ ได้อ้างว่า สงคราม และความรุนแรงต่าง มีต้นตอและสาเหตุมาจากหลักการต่างๆของศาสนา ซึ่งหนึ่งในหลักการนั้นก็คือ การจำกัดให้ยอมรับศาสนาเดียวจากหลายๆศาสนา
ผู้นับถือศาสนาส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า ศาสนาแห่งสัจธรรมที่ถูกต้อง คือ มีศาสนาเดียว ซึ่้งแต่ละกลุ่มก็จะมีความเชื่อเช่นนี้ ต่อศาสนาที่พวกเขายึดถือ และถือว่า ศาสนาอื่นๆ เป็นศาสนาที่ไม่บริสุทธิ์คือมีการผสมกันระหว่าง สัจธรรม และโมฆะ ความจริง และความเท็จ และการจะเข้าถึงสัจธรรมได้จะต้องเลือกปฏิบัติศาสนาใดศาสนาหนึ่งเท่านั้น
ภายใต้ร่มเงาของ การจำกัดศาสนา ศาสนิกชนของแต่ละฝ่าย จะถือว่า ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามศาสนาที่ถูกต้อง คือ ผู้ปฏิเสธ หรือ ผู้ที่ควรแก่การลงโทษ หรือ ผู้ที่จะต้องถูกลงโทษ ไม่ว่าจะในโลกนี้ หรือ โลกหน้า และนักวิจารณ์เองก็มักจะอ้างอิงทัศนะนี้ โดยการพาดพิงถึงศาสนาอิสลาม ว่า เป็นศาสนาที่มีทัศนะเช่นนี้ และโองการต่างๆมากมายก็ได้กล่าวถึง การทำสงครามกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม ด้วยเช่นกัน ข้อเท็จจริงของข้อกล่าวหาคืออะไร ?

 

วิพากษ์

ก่อนหน้านี้เราได้ทำการวิจารณ์ทัศนะ และให้คำตอบเกี่ยวกับ ข้อสงสัย เรื่อง สงครามภายในศาสนาแล้ว และในข้อกล่าวหานี้ก็เช่นกัน ข้อกล่าวหานี้ได้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอให้ผู้อ่านได้รับรู้แล้ว ซึ่งเราจะทำการอธิบายและชี้แจงประเด็นต่างๆดังนี้

 

1 สงคราม คือ ผล ของสาเหตุ ที่ไม่ได้มาจากศาสนา

ในหัวข้อก่อนหน้านี้ เราได้อธิบายไว้แล้วว่า ศาสนา ได้ต่อต้าน ความรุนแรง และสงคราม ทว่าสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ หากทำการวิเคราะห์และศึกษาตามรอย สืบจากประวัติศาสตร์ ผู้ศึกษาจะพบว่า ปัจจัยต่างๆที่เป็นต้นเหตุของสงคราม ไม่ได้มาจากศาสนา เช่น ความขัดแย้ง,การเป็นศัตรู ของศาสนาอันทรงธรรม หรือ การยึดครองแผ่นดิน
ศาสนาอันเป็นสัจธรรม และเที่ยงแท้ จึงจำต้องเข้าสู่สงครามอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง ตัวอย่างที่ชัดเจนในยุคสมัยนี้คือ ปาเลสไตน์ซึ่งไซออนิสต์ทั่วโลก สามารถรวมตัวกันมาอยู่ในปาเลสไตน์ ด้วยความช่วยเหลือ ของอังกฤษ พวกเขาได้ใช้เล่ห์เหลี่ยม และเทคนิคทางการเมืองที่หลากหลายและแยบยล ในการเข้ายึดครองปาเลสไตน์อย่างช้าๆ และสามารถตั้งรัฐเถื่อนอิสราเอลขึ้นมาได้ในที่สุด

ดังนั้น ต้นต้อและแหล่งกำเนิดของ ยิวไซออนิสต์ จึงไม่เกี่ยวข้องกับ หลักคำสอนของศาสนายูดาย ทว่า นักการศาสนาเหล่านั้นได้ทำการบิดเบือน คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา และตีความไปในทางที่ไม่ถูกต้อง พวกเขาจึงเริ่มแผนนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างฐานะและอำนาจ

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียน ไม่ได้ต้องการนำเสนอว่า ผู้ปกครองมุสลิมในประวัติศาสตร์ จะมีประวัติศาสตร์ขาวสะอาดไร้มลทินแต่อย่างใด เพราะตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด ก็คือ ยุคสมัยของราชวงศ์อุมัยยะฮ และราชวงศ์อับบาซียะฮ อย่างไรก็ตาม เพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ว่า พวกเขา(ผู้นำที่กดขี่) ได้สร้างสงครามขึ้นมาก็เพื่อ อำนาจ และมีมากมายตั้งเท่าไหร่ที่เราจะเห็นว่า คนเหล่านี้ได้ทำสงครามโดยเอาศาสนามาบังหน้า และใช้มันในการแสวงหาสิ่งที่ตนต้องการ หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่ชัดเจนในยุคสมัยนี้ ก็คือ ข้ออ้างของซัดดัม ฮุสเซน ในการทำสงครามกับ สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

 

2 เอกภาพจากคำสอนของศาสนา

หากพิจารณา จากสิ่งที่เกิดขึ้น ของแต่ละศาสนา และแต่ละสำนักคิด เป็นเป็นไปได้ว่า ผู้ศึกษาจะต้องเจอกับเรื่องราวของสงคราม และความรุนแรงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทว่า ในคำสอนของศาสนาต่างๆ จะทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจเป็นอย่างดีว่า แต่ละศาสนามีคำสอนหลักในการรักต่อเพื่อนมนุษย์ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การเคารพสิทธิของศาสนิกชน เราจะเห็นคำสอนเชิงแนะนำให้ทำการ โลกแห่งเอกภาพ ทั้งพุทธ์ คริสต์ อิสลาม ฮินดู โซโรแอสเตอร์ ขงจื๊อ

ซึ่งในบทความนี้ ผู้เขียนข้อนำเสนอ หลักฐานดังกล่าวในมุมมองของอิสลาม สัจธรรมแห่งศาสนามีเพียงหนึ่งความจริงหนึ่งเดียวเท่านั้น และความจริงอันนั้น ก็คือ ความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า และโลกหลังความตาย หรือ เรียกในศัพท์ศาสนาว่า มะอาด (อันหมายถึง การคืนกลับ) ซึ่งอัลกุรอ่าน ได้กล่าวถึงแก่นแท้ของชีวิตไว้เช่นนี้ และได้สั่งให้มนุษย์ ยอมตนต่อเบื้องพระพักตร์ของพระผู้เป็นจ้า และยอมรับในศาสดาของพระองค์

การยอมตน หรือ ตัสลีม มีความหมายแตกต่างตามประเด็นต่างๆ มุสลิมถือว่า การที่มนุษย์จะต้องยอมตนต่อพระผู้เป็นเจ้า เป็นหลักตรรกะที่มั่นคงและสอดคล้องกับสามัญสำนักอันบริสุทธิ์ และในอีกด้านหนึ่ง แก่นแท้ของศาสนาคือ การยอมเชื่อฟัง คำสั่งของพระผู้เป็นเจ้า การเชื่อฟังต่อศาสดา และรวมถึง การเชื่อฟังต่อวิวรณ์ของพระองค์ คือ อัลกุรอ่านอันจำเริญ

ทว่า เนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุคสมัย การพัฒนาทางความคิดของมนุษย์ จึงทำให้ คำสอนของศาสนา ซึ่งในที่นี้หมายถึง ชะรีอะฮ หรือ ศาสนบัญญัติ พัฒนาไปตามสภาพของแต่ละสมัยเช่นกัน ในยุคสมัยศาสนามูซา(อ) หรือ โมเซช ชะรีอะฮ ก็เป็นไปในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพการนั้น ในยุคสมัยศาสดา อีซา หรือ เมซีอา ศาสนบัญญัติก็เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม จนมาถึงยุคสมัยของศาสดามูฮัมมัด ศาสนาองค์สุดท้าย พระองค์จึงได้ประทานคัมภีร์ที่จะสามารถก่อเกิดความสังสรรค์และชี้นำมนุษย์ ได้ตลอดทุกยุคทุกสมัย ตราบจนวันสุดท้ายของโลก
ซึ่งมุสลิมมีความเชื่อว่า เมื่อระบบศาสดา มาสิ้นสุดลงที่ ท่านศาสดามูฮัมมัด (ศ) ทุกๆศาสนาก็จะต้องเปลี่ยนแปลงและยอมรับในศาสดาสุดท้าย และหากเป็นเช่นนั้น โลกจะเป็นพยานแก่ ศาสนาเพียงหนึ่งเดียว และภายใต้ร่มเงาที่ทุกคนอาศัยอยู่ในศาสนานี้ จะไม่มีความขัดแย้งและสงครามใดๆเกิดขึ้นอีก ดังที่อัลกุรอ่าน ได้บอกถึงอนาคตที่ของโลก ว่าในวันหนึ่ง สัญญาของพระเจ้าจะเกิดขึ้น คือ โดยจะมีบุรุษผู้หนึ่งปรากฎ เขาจะสามารถรวมมนุษย์ทั้งโลกให้ศรัทธา และมีทิศทางเดียวกัน ปลดปล่อยมนุษย์จากความเจ็บปวด ความขมข่น การกดขี่ทั้งปวง คือ อิมามมะฮดี(อญ) หรือในอีกนามหนึ่งคือ ศรีอาริยเมตไตร หรือ บุตรแห่งมนุษย์ ผู้เขียนได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ ยุคสุดท้าย ตามคำทำนายของแต่ละศาสนา สิ่งที่น่าค้นคว้ามากที่สุด คือ เกือบๆทุกๆศาสนา จะบอกเล่าเรื่องราวของยุคสุดท้ายในแนวเดียวกัน คือ การปรากฎของมหาบุรุษผู้ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงโลก เขาจะทำให้โลกนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความยุติธรรม ภายหลังจากที่มันเต็มไปด้วยความอธรรมและการกดขี่

ดังนั้น เอกลักษณ์ของศาสนา (ในทีนี้หมายถึงอิสลาม) ไม่เพียงแต่จะไม่สนับสนุนให้มนุษย์ สร้างสงคราม และความขัดแย้ง แต่ยังได้รณรงค์และสนับสนุนให้ศาสนิกชน สร้างโลกแห่งสันติ ความเมตตา และความรัก จากการนำเสนอเหล่านี้ จึงชัดเจนแล้วว่าแม้ว่าศาสนา จะยึดหลักการเรื่องจำกัดความถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว แต่หลักการนั้น ไม่ใช่หลักการที่เป็นพื้นฐานในการสร้างความแตกแยก หรือ สงครามแต่อย่างใด

 

ข้อกล่าวหาที่ 3 การจำกัดศาสนาที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว คือ ต้นตอของความขัดแย้ง

หนึ่งในข้อกล่าวหา ที่มักถูกนำมาใช้โจมตี ศาสนาเสมอ ก็คือ หลักการในเรื่องการจำกัดศาสนาที่ถูกต้อง ในที่นี้ เราจะทำการวิเคราะห์ ถึงประเด็นนี้ ด้วยศาสนาอิสลาม ผู้วิจารณ์จะอ้างว่า อิสลามเป็นศาสนาที่ถือว่าตนเองคือ ศาสนาที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว และมนุษย์ทุกคนจะต้องปฏิบัติ และเปลี่ยนไปรับนับถืออิสลาม ภายหลังจากการปรากฎของศาสนานี้ และหากใครไม่ยอมรับในศาสนาอันนี้ เขาก็จะถูกเรียกว่า กาเฟร หรือ ผู้ปฏิเสธ และจากจุดนี้ อิสลามจึงเป็นศาสนาที่มีพื้นฐานของความแตกแยก ?

ก่อนที่เราจะให้คำตอบกับหัวข้อนี้ ขอให้ผู้อ่านพึงทราบว่า หลักการที่เราจะนำมาเสนอนี้ เป็นหนึ่งในหลักการที่มาจากอัลกุรอ่าน และฮะดิษ ซึ่งปัจจุบัน ถูกนำมาใช้เป็นกฎหมายอิสลามในประเทศอิหร่าน ว่าด้วยเรื่องสิทธิพลเมืองที่ไม่ใช่มุสลิม แน่นอนว่า อิสลาม คือศาสนาที่อ้างว่า เป็นศาสนาที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม ทว่า เราจะไม่เข้าไปพิสูจน์หรือเจาะลึกในประเด็นนี้ว่า ทำไมมุสลิมจึงถือว่า อิสลามคือศาสนาที่ถูกต้องเพียงศาสนาเดียว เพราะหัวข้อในประเด็นนี้ ผู้วิจารณ์ และศัตรูของศาสนา ได้เสนอมาว่า การจำกัดศาสนา คือ ต้นเหตุของความรุนแรงและความขัดแย้ง ในประเด็นนี้เราจึงจะมาวิเคราะห์และให้คำตอบว่า ข้อกล่าวอ้างดังกล่าว มีข้อเท็จจริงอย่างไร ?

 

วิพากษ์

อิสลามถือเป็นศาสนาแห่งสัจธรรม และจำกัดว่า ศาสนาที่ถูกต้องมีเพียงหนึ่งเดียว แต่กระนั้น อิสลามก็ไม่ได้ปฏิเสธการใช้ชีวิตอยู่ร่วมสังคมกับพี่น้องต่างศาสนิก และในกฎหมายอิสลามตามมาตรฐานของอัลกุรอ่านและฮะดิษ ก็มีกล่าวไว้ถึง สิทธิพลเมืองผู้ไม่ใช่มุสลิมด้วยเช่นกัน หมายความว่า ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม สามารถใช้ชีวิตอย่างสันติในประเทศอิสลามได้

 

1 คำสั่งของอัลกุรอ่าน ในการสร้างมิตรภาพ และทำความดี กับพี่น้องต่างศาสนา

หลักการของอัลกุรอ่านที่มีต่อมนุษย์ คือ คือสิ่งที่มุสลิมจะต้องยอมรับทั้งภาคความรู้ และภาคปฏิบัติ อัลกุรอ่านถือว่า มนุษย์ถูกสร้างมาอย่างผู้ที่มีเกียรติและศักด์ศรีตั้งแต่แรกเริ่ม ไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิม หรือ ไม่ใช่มุสลิม พระองค์ได้มอบเกียรติอันนี้ให้กับมนุษย์ทุกคน และได้มอบปัจจัยยังชีพ และทำให้พวกเขาประเสริฐกว่าสรรพสิ่งอื่นๆ ดังที่กล่าวไว้ใน ซูเราะฮ อิสเราะฮ โองการที่ 70

และมุสลิมทุกคนยังได้รับมอบหมายจาก พระผู้เป็นเจ้าให้กล่าวคำพูดที่ดีงามกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ดังที่กล่าวในอัลกุรอ่าน ซูเราะฮ บากาเราะฮ โองการที่ 83 และนอกจากนี้ จากหลักฐานทางอัลกุรอ่าน ยังเป็นข้อพิสูจน์อีกว่า มุสลิม ได้รับหน้าที่ ในการตัดสินมนุษย์ด้วยความยุติธรรม ซึ่งถูกบันทึกไว้ในซูเราะฮ นิซาอฺ โองการที่ 55 และจากซูเราะฮ มุมตาฮีนะ โองการที่ 8 ยังชี้ให้เห็นอีกว่า หาก กาเฟร หรือ ผู้ปฏิเสธ ไม่ได้เป็นศัตรูกับอิสลาม หรือ มุสลิม พระองค์อัลลอฮ ก็มิทรงห้ามที่มุสลิม จะกระทำดีต่อพวกเขา และปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเป็นธรรม และพระองค์ทรงรักผู้มีความยุติธรรม

 

2 การเน้นคำสั่งถึงการญิฮาด

ในบางครั้ง ผู้ที่มีอคติต่ออิสลาม อาจอ้างว่า อิสลามเป็นศาสนาแห่งสงคราม เพราะมีคำสั่งให้ทำสงครามกับบรรดากาเฟร

ข้อเท็จจริงของประเด็นนี้ หากทำการพิจารณาและศึกษาอย่างละเอียดในอัลกรุอ่าน จากโองการต่างๆของอัลกุรอ่านที่เกี่ยวกับญิฮาด จะทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจอย่างถูกต้องว่า ทุกๆโองการที่เกี่ยวข้องกับการญิฮาด เป็นโองการที่อธิบาย สิทธิในการป้องกันของมุสลิม ต่อศาสนา และครอบครัวของพวกเขา และการญิฮาด และการทำสงครามนั้น ไม่ได้หมายถึง ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมทุกคน แต่หมายถึงบรรดากาเฟรเฉพาะกลุ่มที่ พวกเขาได้ทำสงคราม หรือกดขี่รังแกมุสลิม ซึ่งรายละเอียดของประเด็นนี้ ผู้เขียนจะนำเสนอในอนาคตหากพระองค์ทรงประสงค์

ซึ่งหากทำการพิจาณาถึงข้อกล่าวหาในประเด็นนี้ จะเห็นว่า ผู้ที่มีความอคติกับศาสนา มักจะนำโองการอัลกุรอ่านมาอ้างอิงเพียงตำแหน่งเดียวโดยไม่ได้พิจารณาถึง สาเหตุการลงมาของโองการดังกล่าว,ประวัติศาสตร์ของโองการดังกล่าว,หลักการญิฮาดเบื้องต้น, โองการที่เกี่ยวข้องกับญิฮาดในอัลกุรอ่าน…. เหมือนกับการยกคำพูดของคนๆหนึ่ง เช่น นาย ก กล่าวว่าจงทำสงครามกับมนุษย์…..”

นาย ข ผู้ซึ่งฟังคำพูดนาย ก แต่ไม่เข้าใจเป้าหมายของนาย ก จึงอ้างว่า นาย ก นิยมในการฆ่ามนุษย์ โดยที่ นาย ข ไม่เคยอยู่รวมกับนาย ก จึงทำให้ นาย ข ไม่รู้ว่า มนุษย์ที่ นาย ก สั่งให้ทำสงคราม คือ กลุ่มชนที่กดขี่และข่มเหงต่อผู้อื่น และปัจจุบัน ผู้ที่มีความอคติ มักจะโต้แย้งและแสดงถึงความไม่ชอบในคำสอนของอัลกุรอ่าน เพราะความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และตื่นเขินเช่นนี้ การที่พวกเขา(มุสลิม และผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม)นำเสนออัลกุรอ่าน โดยยกโองการหนึ่งมาอธิบาย ตามความคิดของตัวเองนั้น ถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะในบางกรณี ผู้ศึกษาอาจตีความตามที่ตนเองคิดว่าน่าจะเป็น โดยไม่พิจารณาตามหลักฐานทางตำราทางศาสนา เช่น ตัฟซีร ฮะดิษ ประวัติศาสตร์ควบคู่กันไป

ดังนั้น การจะเข้าใจอัลกุรอ่านในเชิงลึกได้อย่างถูกต้อง จะต้องทำการศึกษาแต่ละโองการในทุก ๆมิติ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ทางด้านความหมาย ทางด้านฮะดิษ ทางด้านสาเหตุการประทานของอัลกุรอ่าน และการศึกษา อัลกุรอ่านวิทยา(อูลูมกุรอ่าน)จะช่วยทำให้เราเข้าใจถึง เรื่องราวในอัลกุรอ่าน อย่างที่ควรจะเข้าใจได้ดีขึ้น

สรุป ข้อกล่าวหาอีกประการหนึ่งที่ผู้มีอคติต่อศาสนามักกล่าวอ้างคือ การจำกัดศาสนาเป็นสาเหตุหลักของความรุนแรง ซึ่งจากอัลกุรอ่าน พิสูจน์ได้ว่า การจำกัดศาสนา ไม่ใช่สาเหตุของความรุนแรง หลักฐานจากอัลกุรอ่าน ชี้ว่า ในทัศนะของอัลกุรอ่าน มนุษย์ทุกคนต่างมีเกียรติ ไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิม หรือไม่ใช่มุสลิม มุสลิมมีหน้าที่ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องและดีงามต่อ ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม และจากโองการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการญิฮาดชี้ให้เห็นว่า กลุ่มที่มุสลิม ทำสงคราม และญิฮาดนั้น ไม่ใช่กาเฟร หรือ ผู้ปฏิเสธทั้งหมด แต่หมายถึง กาเฟร ฟาซิค มุชริก มุนาฟิก ที่เป็นศัตรูของอิสลาม และมุสลิม หรือ ผู้ที่กดขี่เห่งมุสลิม ดังนั้นข้อหาที่ว่า อิสลามนำพาซึ่งความแตกแยก เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานรองรับแต่อย่างใด

 

บทส่งท้าย

1 ศึกษาอิสลามผ่านอิสลาม

ในยุคสมัยปัจจุบัน การนำเสนอ ประเด็นเรื่องอิสลามกับความรุนแรง เป็นเทคนิคในการปูพื้นฐาน เพื่อสร้างแนวรบทางความคิดในเรื่อง Islamophobia ข้อแนะนำ จากซัยยิด อาลีคาเมเนอีย์ ในการเข้าถึงอิสลามคือ จะต้องศึกษาอิสลามผ่านอิสลาม

การรู้จักอิสลามผ่านสื่อ จะทำให้พี่น้อง ไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนานี้ได้อย่างแท้จริง ผ่านไปกี่หนาวแล้ว ที่ผู้คนถูกทำให้เข้าใจผิดมากมายเกี่ยวกับศาสนานี้ เพราะสื่อตะวันตก ดังนั้นการศึกษาอิสลามผ่านอิสลามในยุคสมัยปัจจุบัน จึงจะเป็นสิ่งที่ทำให้ นักศึกษาเข้าใกล้ความจริงเกี่ยวกับอิสลามมากที่สุด

 

2 ความสับสน

ในยุคสมัยปัจจุบัน ความหลากหลาย และประเภทต่างๆของมุสลิม ทำให้ในบางครั้ง พี่น้องต่างศาสนิก ด่วนตัดสินว่า การกระทำของกลุ่มหนึ่งที่อ้างว่า เป็นมุสลิม คือหลักคำสอนของอิสลาม ข้อแนะนำสำหรับข้อนี้ สำหรับพี่น้องชาวไทยพุทธ และคริสต์ และศาสนิกชนศาสนาอื่นๆคือ การจะรู้จักกลุ่มที่ทำการเคลื่อนไหวในนามอิสลาม ว่าใช่ของแท้หรือของปลอม จะต้องติดตาม ความคิดเห็นของผู้นำโลกอิสลาม หรือสถาบันทางความรู้อันเป็นมาตรฐานของโลกอิสลามเสีย เราจึงจะเข้าใจ กลุ่มที่ออกมาก่อกวน และสร้างความหวาดกลัวต่อสังคม คือ ใคร ?

 

3 มุสลิมฆ่ามุสลิม

กลุ่มผู้สวมหน้ากากอิสลาม ในยุคนี้ ไม่ได้เจาะจงในการฆ่าสังหาร ชาวต่างศาสนิกเพียงอย่างเดียว พวกเขายังสังหารมุสลิมจำนวนมาก ปัจจุบัน น่าเศร้าใจที่มีผู้คนบางกลุ่ม ยังดึงดันที่จะสนับสนุน กลุ่มผู้กดขี่เหล่านี้ โดยไม่สนใจว่า ผู้รู้ นักวิชาการศาสนา และผู้นำของพวกเขา มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการกระทำของกลุ่มนี้

เหตุผลที่พวกเขายังคงสนับสนุน และสบถด่าทอผู้ที่ไม่ยอมรับ ISIS ไม่ใช่เพราะพวกเขามีหลักฐานใดๆที่สามารถพิสูจน์ถึงความชอบธรรมของ ISIS และพวกเขาก็ไม่ใช่ผู้รู้ที่ศึกษาศาสนาอิสลาม ทว่า เพราะความเขลา และความดื้อด้านของพวกเขา การไม่มีผู้นำ และการไม่เคยศึกษาการเมืองอิสลามมาตั้งแต่เริ่มแรก ทำให้คนเหล่านี้ ด่วนตัดสินใจ เชิดชูอุดมการณ์เปื้อนเลือดของ ISIS โดยที่พวกเขาเอง ก็ยังไม่แน่ใจว่า กลุ่มนี้ จะดำรงแนวทางตามคำสอนอิสลามหรือไม่ เพียงแต่เห็นว่า ชูธงชื่อพระเจ้า ชื่อศาสดา ก็ยอมรับ โดยไม่สืบหาเบื้องหลังว่า ใครคือผู้สร้างองค์กร? ใครคือผู้สนับสนุน นโยบายหลักขององค์คืออะไร มีอะไรบ้าง ? เพียงคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับ ISIS พวกเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ แต่ก็ยังดึงดันที่จะปกป้อง คนกลุ่มนี้

ในอิสลาม ถือว่า พวกเขาคือ ผู้นับถือศาสนาอย่างคนตาบอด ดังนั้น สิ่งที่ชาวมุสลิม จะต้องตระหนัก และพึงระลึกอยู่เสมอ คือ เราจะต้องไม่นับถือศาสนาอย่างคนโง่ หรือ ยกย่องเชิดชูกลุ่มใดเพียงแค่อ้างนามของศาสนา โดยไม่ค้นหาความจริงเกี่ยวกับพวกเขาเหล่านั้นเสียก่อน และพี่น้องมุสลิม จะต้องรักษาเอกภาพและสามัคคีในการเผชิญหน้ากับ ผู้สวมหน้ากากอิสลามเหล่านี้ และสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องให้กับพี่น้องต่างศาสนิก อินชาอัลลอฮ ขอพระองค์ทรงชี้นำต่อผู้ที่แสวงหาความจริง

ยูซุฟ  ยะวาดี

 

theleader.coโพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader