17 01, 17: อัพเดทล่าสุด

ความหมายภาษาไทย 99 พระนามของอัลลอหฺ ที่ระบุในอัลกุรอาน


 

 

ความหมายภาษาไทย 99 พระนามของอัลลอหฺ ที่ระบุในอัลกุรอาน คือ 

1.อัรเราะฮฺมาน – ผู้ทรงกรุณาปราณี
2.อัรเราะฮีม – ผู้ทรงเมตตาเสมอ
3.อัลมาลิก – ผู้ทรงอภิสิทธิ์
4.อัลกุดดูส – ผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง
5.อัสสะลาม – ผู้ทรงสันติ (ศานติ)
6.อัลมุอ์มิน – ผู้ทรงประสาทความปลอดภัย
7.อัลมุฮัยมิน – ผู้ทรงคุ้มครอง
8.อัลอะซีซ – ผู้ทรงเดชานุภาพ
9.อัลญับบารฺ – ผู้ทรงอานุภาพ
10อัลมุตะกับบิรฺ – ผู้ทรงเกรียงไกร
11.อัลคอลิก – ผู้ทรงสร้างสรรค์
12.อัลบาริอ์ – ผู้ทรงให้บังเกิดอย่างครบครัน
13.อัลมุเศาวิรฺ – ผู้ทรงรังสรรค์รูปพรรณสันฐาน
14.อัลฆ็อฟฟารฺ – ผู้ทรงอภัยโทษ
15.อัลเกาะหฺหารฺ – ผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาด
16.อัลวะหฺหาบ – ผู้ทรงประทานอย่างล้นเหลือ
17.อัลร็อซซาก – ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ
18.อัลฟัตตาฮฺ – ผู้ทรงพิพากษา
19.อัลอะลีม – ผู้ทรงรอบรู้, สัพพัญญู
20.อัลกอบิฎ – ผู้ทรงยับยั้งทุกสิ่งไว้ตามปริมาณของมัน
21.อัลบาซิฏ – ผู้ทรงประทานความมั่งคั่ง
22.อัลคอฟิฎ – ผู้ทรงทำให้ตกต่ำ
23.อัลรอฟิอฺ – ผู้ทรงยกย่อง, สรรเสริญ
24.อัลมุอิซซุ – ผู้ทรงให้เกียรติแก่ปวงบ่าวที่ศรัทธา
25.อัลมุซิลลุ – ผู้ทรงลดเกียรติของผู้ฝ่าฝืน
25.อัลสะมีอฺ – ผู้ทรงได้ยิน
27.อัลบะศีรฺ – ผู้ทรงเห็น
28.อัลฮะกัม – ผู้ทรงยุติธรรมยิ่ง
29.อัลอัดลฺ – ผู้ทรงเที่ยงธรรม
30.อัลละฏีฟ – ผู้ทรงอ่อนโยน
31.อัลเคาะบีรฺ – ผู้ทรงตระหนักในทุกสิ่ง
32.อัลฮะลีม – ผู้ทรงขันติ
33.อัลอะซีม – ผู้ทรงยิ่งใหญ่
34.อัลเฆาะฟูรฺ – ผู้ทรงอภัยโทษ
35.อัลชะกูรฺ – ผู้ทรงประทานรางวัลตอบแทน
36.อัลอะลีย์ – ผู้ทรงสูงสุด
37.อัลกะบีรฺ – ผู้ทรงยิ่งใหญ่
38.อัลฮะฟีซ – ผู้ทรงปกป้องดูแล, พิทักษ์, บริรักษ์
39.อัลมุกีต – ผู้ทรงทำนุบำรุง
40.อัลฮะสีบ – ผู้ทรงคำนวณในการชำระบัญชี
41.อัลญะลีล – ผู้ทรงมหิธานุภาพ
42.อัลกะรีม – ผู้ทรงเกียรติ
43.อัรร่อกีบ – ผู้ทรงเฝ้าดูแล
44.อัลมุญีบ – ผู้ทรงตอบสนองการขอพร
45.อัลวาซิอฺ – ผู้ทรงไพศาล
46.อัลฮะกีม – ผู้ทรงปรีชาญาณ
47.อัลวะดูด – ผู้ทรงรักใคร่
48.อัลมะญีด – ผู้ทรงไพโรจน์
49.อัลบาอิษ – ผู้ทรงให้คนตายฟื้นคืนชีพ
50.อัชชะฮีด – ผู้ทรงเป็นพยาน
51.อัลฮักกฺ – ผู้ทรงสัจจะ
52.อัลวะกีล – ผู้ทรงอภิรักษ
53.อัลเกาะวีย์ – ผู้ทรงพลานุภาพ
54.อัลมะตีน – ผู้ทรงมั่นคง
55.อัลวะลีย์ – ผู้ทรงคุ้มครอง, ทรงเป็นมิตร
56.อัลฮะมีด – ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ
57.อัลมุหฺศี – ผู้ทรงรอบรู้ยิ่งโดยไม่มีสิ่งใดรอดพ้นการรอบรู้ของพระองค์
58.อัลมุบดิอฺ- ผู้ทรงเริ่มแรก (ปฐม)
59.อัลมุอีด – ผู้ทรงให้สิ่งที่พินาศกลับปรากฏขึ้นอีก
60.อัลมุฮฺยี – ผู้ทรงประทานชีวิต
61.อัลมุมีต – ผู้ทรงประทานความตาย
62.อัลฮัยยุ – ผู้ทรงนิรันดร์
63.อัลก็อยยูม – ผู้ทรงอนันตกาล
64.อัลวาญิด – ผู้ทรงค้นพบ
65.อัลมาญิด – ผู้ทรงประเสริฐยิ่ง
66.อัลวาฮิด – ทรงเป็นองค์เดียวของพระเจ้าที่แท้จริง
67.อัลอะฮัด – ผู้ทรงเอกะ
68.อัศเศาะมัดฺ – ผู้ทรงเป็นสรณ
69.อัลกอดิรฺ – ผู้ทรงอำนาจ, ฤทธานุภาพ
70.อัลมุกตะดิรฺ – ผู้ทรงอานุภาพและอำนาจ(ศักดานุภาพ)
71.อัลมุก็อดดิม – ผู้ทรงนำมาต่อหน้าหรือข้างหน้า
72.อัลมุอัคคิรฺ – ผู้ประทานให้มีวาระสิ้นสุด (กำหนด)
73.อัลเอาวัล – ผู้ทรงเป็นองค์แรก
74.อัลอาคิรฺ – ผู้ทรงเป็นองค์สุดท้าย
75.อัซซอหิรฺ – ผู้ทรงประจักษ์
76.อัลบาฏิน – ผู้ทรงเร้นลับ พ้นญาณวิสัย
77.อัลวาลี – ผู้ทรงดูแล-คุ้มครอง (บริบาล)
78.อัลมุตะอาลี – ผู้ทรงสูงสุดยิ่งในทุกกรณี ไม่มีความเท็จย่างกรายพระองคได้
79.อัลบัรฺรุ – ผู้ทรงอ่อนโยน, อ่อนน้อม
80.อัตเตาวาบ – ผู้ทรงนิรโทษโดยปรานี
81.อัลมุนตะกิม – ผู้ทรงลงโทษที่เหมาะสมแก่ความประพฤติ
82.อัลอัฟวุ – ผู้ทรงอภัย ทรงลบล้างความผิด
83.อัรฺเราะอูฟ – ผู้ทรงปรานีเอ็นดู
84.อัลมาลิกุลมุลกิ – ผู้ทรงราชันย์
85.ซุลญะลาลิ วัล-อิกรอม – ผู้ทรงเกียรติยศ
86.อัลมุกซิฏ – ผู้ทรงดำรงความยุติธรรม
87.อัลญามิอฺ – ผู้ทรงรวบรวม
88.อัลเฆาะนีย์ – ผู้ทรงร่ำรวยอย่างล้นเหลือ, มหัทธนะ
89.อัลมุฆนี- ผู้ทรงประทานความพอเพียง, ทรงบริบูรณ์
90.อัลมานิอฺ – ผู้ทรงยับยั้ง
91.อัฎฎอรฺรุ – ผู้ทรงให้ลำบากเพื่อลงโทษและทดสอบ
92.อันนาฟิอฺ – ผู้อำนวยคุณประโยชน์ (คุณูปการ)
93.อันนูร – ผู้ทรงจำรัส
94.อัลฮาดี – ผู้ทรงนำทาง
95.อัลบะดีอฺ – ผู้ทรงประดิษฐ์-บันดาล, เสกสรร
96.อัลบากี – ผู้ทรงคงอยู่แม้ทุกสิ่งพินาศ
97.อัลวาริษ – ผู้ทรงการุญ
98.อัรฺเราะชีด – ผู้ทรงเที่ยงธรรม
99.อัศเศาะบูรฺ – ผู้ทรงอดทนโพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader